100 Ceza puanı uygulaması

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=9•100 CEZA PUANI UYGULAMASI

Karayolları Trafik Kanununun 118.nci maddesi uyarınca, sürücülerin yapmış olduğu kural ihlalleri sonucunda, her suçun yasada belirtilen ceza puanı, bilgisayar ortamında sürücü belgelerinin sicil dosyalarına kaydedilerek değerlendirmeye tabi tutulur.

Bu değerlendirmeler neticesinde, sürücünün en son işlemiş olduğu trafik suç tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmuş ise, 2 ay süre ile sürücü belgesi geçici olarak geriye alınır. Süresi sonunda sürücü belgesini verme aşamasında, belge sahibi Şoförler Cemiyetince eğitime tabi tutulur ve sürücü belgesi iade edilir.

•Aynı sürücü bir yıl içerisinde ikinci defa 100 ceza puanını doldurması halinde 4 ay süre ile sürücü belgesi geri alınır. Süresi sonunda, sürücü psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulur.

•Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgesi süresiz olarak iptal edilir.

•Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geriye alınır.

•ürücü belgeleri, belge alındıktan sonra bu kanunun 41.maddesinin (e) bendinde yazılı bulunan suçlardan biri ile mahkumiyeti halinde süresiz geri alınır.

(Değişik: 17.10.1996-4199/37 md.) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

(Değişik: 17.10.1996-4199/37 md.) Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

(Değişik: 17.10.1996-4199/37 md.) Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

(Değişik: 17.10.1996-4199/37 md.) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.

(Değişik: 25.05.1997-4262/4 md.) Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgeleri geri alınanlardan, geri alma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler, bu Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılırlar.