Araç ile İlgili İşlemlerde Gerekli Evraklar

Belgeler ve Uygulamalar

» Hangi bilgilerin ruhsata işletilmesi gerekir ?

Araç üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmenliği’nde belirtilen şartlar çerçevesinde olmak zorundadır. Bu kanun çerçevesinde aşağıdaki örneklerde olduğu gibi değişiklikler yapılamaz. Ruhsata işlenmez.

1. Orijinal ve TSE belgesi olmayan renkli cam.
2. Aracın ön tamponuna takılan ön muhafaza demirleri.

» Hırsızlık hasarlarında istenen belgeler

1. Çalınma Başvuru Tutanağı
2. Bulunamadı Yazısı (aracın bulunup bulunmadığına dair yazının alınabilmesi için çalıntı tarihinden itibaren 30 gün geçtikten sonra “asayiş şube müdürlüğü oto bürosu”na verilmek üzere şirketimizce tanzim edilen yazının teslim alınarak, araç bulunamadı ise bulunamadı yazısının alınması)
3. Aracın Faturası, Taşıt Alım Beyannamesi ve Makbuzları, Taşıt Pulu, Makbuzları vs.
4. Çalıntı Ruhsatı (aracın bulunamadığına dair Oto Masası’ndan alınan yazıların aracın kayıtlı bulunduğu Tescil Büro Müdürlüğü’ne teslim edilerek, eğer varsa ruhsat üzerinde bulunan haciz, rehin ve tedbir gibi her türlü kaydın sildirilmesi, vergi dairesi kaydının kapatılması ve “çalıntı” kaşesi basılmış tescil belgesinin alınması gerekmektedir.)
5. Poliçe Aslı ve Ödeme Makbuzları
6. Oto Asıl ve Yedek Anahtarı
7. Vekaletname

» Plaka değişimini gerektiren durumlar ve yapılacak işlemler

1. Başka bir ilden bulunduğu ile nakil olarak gelmesi durumunda
2. Plakaların eskimiş olması halinde
3. Plakaların çalınması veya kayıp edilmesi durumunda plaka değiştirilme zorunluluğu vardır.

Yukarıdaki işlemler için ilgili trafik durumlarında veya ilgili trafik müşavirliklerine başvurunuz.

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8

» Sürekli sakatlık hasar anında istenen belgeler

1. Poliçe fotokopisi
2. Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu)
3. Daimi sakatlık oranını gösterir kati hastane heyet/doktor raporu
4. Gelir durumunu gösterir belge.

» Tedavi hasar anında istenen belgeler

1. Poliçe fotokopisi
2. Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduguna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu)
3. Yapılan tedaviye ilişkin kati doktor raporu / hastane raporu yaralı adına düzenlenmiş,
4. Tedavi giderlerini belirten fatura asılları (ilaç faturaları, reçete ve ilaç küpürleri )
5. İş görememezlik durumlarında süreci gösteren doktor raporu
6. Tazminat doğrudan tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşuna ödenecek ise kazazedenin yapılan tedavi ile ilgili masraflarının sigorta şirketince hastaneye ödenmesi konusunda yazılı izni.

» Yangın hasarlarında istenen belgeler

1. Poliçe fotokopisi
2. Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
3. Aracın vergi pulları
4. Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak DM
5. Muvaffakatname aracın ruhsatı
6. İtfaiye raporu
7. Görgü tespit tutanağı, ifade tutanağı
8. Hasarı görünütleyen fotoğraflar
9. Savcılıktan takipsizlik kararı.

» Zorunlu trafik sigortası hasarlarında istenen belgeler

1. Trafik poliçe fotokopisi
2. Kaza zaptı
3. Alkol raporu
4. İfade tutanakları
5. Görgü tespit tutanağı
6. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi
7. Hasarı görüntüleyen fotograflar
8. Zorunlu trafik poliçesinden maddi hasarın ödendiğine dair ilgili sigorta şirketinden ibraname ekspertiz raporu fatura.

» Zorunlu trafik sigortası vefat hasar anında istenen belgeler

1. Poliçe fotokopisi
2. Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti (Kazanın ne şekilde olduğuna dair resmi makamlarca düzenlenmiş kaza raporu)
3. Veraset ilami
4. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
5. Defin ruhsatı / vefat muayene tutanağı
6. Gelir durumunu gösterir belge
7. Vefat eden kişi emekli ise, emeklilik dışı geliri mevcut olduğu taktirde bu geliri gösteren resmi belge.

http://ad.hepsiburada.com/advEngine.aspx?accountID=41df1820-2207-41ef-9d10-c8b14aedc6f6&categoryID=24&sizeID=8